Ο διεθνής όρος "Propriete Intellectuelle"/"Intellectual Property" αποδίδεται στην ελληνική γλώσσα με τον όρο "Διανοητική Ιδιοκτησία" και περιλαμβάνει:

- την Πνευματική Ιδιοκτησία ("Propriete Litteraire et Artistique"/"Droit d' Auteur"/"Copyright") και τα συγγενικά δικαιώματα.

- τη Βιομηχανική Ιδιοκτησία ("Propriete Industrielle"/"Industrial Property")
όπως εφευρέσεις, υποδείγματα χρησιμότητας, δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών, σήματα, βιομηχανικά σχέδια και προστατευόμενες γεωγραφικές ονομασίες προέλευσης.

Στη Διανοητική Ιδιοκτησία υπάγονται τα δικαιώματα που προκύπτουν από τη δημιουργία ενός προϊόντος του νου, το οποίο αποτελεί άυλο περιουσιακό στοιχείο.
(Ο.Π.Ι.)
(O.H.I.M.)