Εθνικό Σχέδιο / Υπόδειγμα


Εθνικό Σχέδιο / Υπόδειγμα

Α’ Φάση
Έξοδα
Χρόνος Καταβολής
Ποσό (€)
Τέλος Κατάθεσης &
Καταχώρισης Σχεδίου ή Υποδείγματος
αρχή –
με την κατάθεση
100
Τέλος Δημοσίευσης Σχεδίου ή Υποδείγματος
αρχή –
με την κατάθεση
30
Σύνολο

130
* 10 ευρώ / επιπλέον Σχέδιο ή Υπόδειγμα
    Πρόσθετο Τέλος Καταχώρισης για πολλαπλή κατάθεση (έως 50).
** 10 ευρώ / επιπλέον Σχέδιο ή Υπόδειγμα
      Πρόσθετο Τέλος Δημοσίευσης για πολλαπλή κατάθεση (έως 50).
*** 30 ευρώ
        Τέλος Αναβολής Δημοσίευσης Σχεδίου ή Υποδείγματος.
**** 10 ευρώ / επιπλέον Σχέδιο ή Υπόδειγμα
          Πρόσθετο Τέλος Αναβολής Δημοσίευσης για πολλαπλή κατάθεση (έως 50).
***** Συμπεριλαμβάνει Τέλη Προστασίας 5 ετών