Διεθνή Αίτηση - PCT


Διεθνής Αίτηση -
PCT

Α’ Φάση
Έξοδα
Χρόνος Καταβολής
Ποσό (€)
Τέλος Διαβίβασης
 εντός 1 μήνα από την κατάθεση
115
Τέλος Διεθνούς Έρευνας
 εντός 1 μήνα από την κατάθεση
1.775
Διεθνές Τέλος Κατάθεσης 
(για φυσικά πρόσωπα)
εντός 1 μήνα από την κατάθεση
137,8
Σύνολο

2.027,8
Για νομικά πρόσωπα, Διεθνές Τέλος Κατάθεσης 1.378 ευρώ.
** Για νομικά πρόσωπα, μετά το 30ο φύλλο Αίτησης, για κάθε ένα επιπλέον, 16 ευρώ.
*** Για φυσικά πρόσωπα, μετά το 30ο φύλλο Αίτησης, για κάθε ένα επιπλέον, 1,6 ευρώ.

157 Κράτη

Code
Member state
Code
Member state
AE
United Arab Emirates
LC
Saint Lucia2
AG
Antigua and Barbuda
LI
Liechtenstein
AL
Albania
LK
Sri Lanka
AM
Armenia2
LR
Liberia
AO
Angola
LS
Lesotho
AT
Austria
LT
Lithuania
AU
Australia
LU
Luxembourg
AZ
Azerbaijan
LV
Latvia
BA
Bosnia and Herzegovina
LY
Libya
BB
Barbados
MA
Morocco
BE
Belgium
MC
Monaco
BF
Burkina Faso
MD
Republic of Moldova2
BG
Bulgaria
ME
Montenegro
BH
Bahrain2
MG
Madagascar
BJ
Benin
MK
FYROM
BN
Brunei Darussalam
ML
Mali
BR
Brazil
MN
Mongolia
BW
Botswana
MR
Mauritania
BY
Belarus2
MT
Malta2
BZ
Belize
MW
Malawi
CA
Canada
MX
Mexico
CF
Central African Republic
MY
Malaysia2
CG
Congo
MZ
Mozambique2
CH
Switzerland
NA
Namibia
CI
Côte d’Ivoire
NE
Niger
CL
Chile2
NG
Nigeria
CM
Cameroon
NI
Nicaragua
CN
China34
NL
Netherlands8
CO
Colombia
NO
Norway5
CR
Costa Rica
NZ
New Zealand
CU
Cuba2
OM
Oman2
CY
Cyprus
PA
Panama
CZ
Czech Republic
PE
Peru
DE
Germany
PG
Papua New Guinea
DK
Denmark
PH
Philippines
DM
Dominica
PL
Poland5
DO
Dominican Republic
PT
Portugal
DZ
Algeria2
QA
Qatar2
EC
Ecuador
RO
Romania2
EE
Estonia
RS
Serbia9
EG
Egypt
RU
Russian Federation2
ES
Spain
RW
Rwanda
FI
Finland5
SA
Saudi Arabia
FR
France26
SC
Seychelles
GA
Gabon
SD
Sudan
GB
United Kingdom7
SE
Sweden5
GD
Grenada
SG
Singapore
GE
Georgia2
SI
Slovenia
GH
Ghana
SK
Slovakia
GM
Gambia
SL
Sierra Leone
GN
Guinea
SM
San Marino
GQ
Equatorial Guinea
SN
Senegal
GR
Greece
ST
Sao Tome and Principe
GT
Guatemala
SV
El Salvador
GW
Guinea-Bissau
SY
Syrian Arab Republic
HN
Honduras
SZ
Swaziland
HR
Croatia
TD
Chad
HU
Hungary2
TG
Togo
ID
Indonesia2
TH
Thailand2
IE
Ireland
TJ
Tajikistan2
IL
Israel
TM
Turkmenistan2
IN
India2
TN
Tunisia2
IR
Iran
(Islamic Republic of)
TR
Turkey
IS
Iceland
TT
Trinidad and Tobago
IT
Italy
TZ
United Republic of Tanzania
JP
Japan
UA
Ukraine2
KE
Kenya
UG
Uganda
KG
Kyrgyzstan2
US
United States of America11,12
KM
Comoros
UZ
Uzbekistan2
KN
Saint Kitts and Nevis
VC
Saint Vincent and the Grenadines2
KP
Democratic People’s Republic of Korea
VN
Viet Nam
KR
Republic of Korea
ZA
South Africa2
KZ
Kazakhstan2
ZM
Zambia
LA
Lao People’s Democratic Republic
ZW
Zimbabwe
                 * 1-12 βλ. (www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html).